آموزش رایگان زبان فرانسه

جلسه اول

(الفبای زبان فرانسه)

جلسه دوم

(سلام و احوالپرسی در زبان فرانسه)

جلسه سوم

(اعداد در زبان فرانسه)

جلسه چهارم

(ضمایر فاعلی در زبان فرانسه)

جلسه پنجم

(معرفی و صرف افعال دسته ی اول در زبان فرانسه)

دکمه بازگشت به بالا